متخصصان ما

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

نسیم ارزانی

نسیم ارزانی

دکترای روانشناسی

زهرا فدایی وطن

زهرا فدایی وطن

دکترای روانشناسی

بهروز آتش روز

بهروز آتش روز

دکترای روانشناسی تربیتی

مژگان درویش محمدی

مژگان درویش محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سمانه شهبا

سمانه شهبا

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سیده طاهره سیدی

سیده طاهره سیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی