مقرون به صرفه

در دگر سعی کرد ه­ایم هزین ه­های ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را کاهش دهیم و هزینه­ های مشاوره در دگر از تعرفه­ های تعیین شده توسط ارگان­ های ذی­ربط کمتر است.